Bitootessa 22/2013

Balaa Ibiddaa Naannoo Oromiyaa Godinaalee garaagaraa keessatti ka’aa ture yeroo ammaan kana hirmaannaa uumataatiin dhaamee jira. Balaan kunis dhaabbachuu kan danda’eef hirmaannaa uummataafi qaamoleen mootummaa naannoo balaan kun ka’etti argaman waliin ta’uun hojii hojjetameeni. Bakkeewwan balaan Ibiddaa ittidhaabbate kunis: Godina Jimmaa Aanaalee kanneen akka: Cooraa Botor, Shabee Somboo, Saqqaa Coqorsaa, Deedoo, Mancoo, Limmuu Kosaa,Qarsaafi Sokorruu, Godina Shawwa Lixaa Aanaalee kan akka: Liiban Jaawwii, Jibaatiifi Daanoo, Godina Baalee Aanaalee kan akka: Barbaree, Gobbaa, Daalloo Maannaa, Gurraa Dhaamolee, Gooroo, Madda Walaabu, Agarfaafi bakkeewwan paarkii gaarreen Baalee, Godina Shawaa Bahaa Aanaalee kan akka: Ada’aafi Liiban Cuqqaalaa; akkasumas, Godina Arsii Aanaalee tokko tokko keessatti dhaabbatee jira. Carraa kanaan hawaasni naannoo bosonni kun gubachaa turetti hirmaannaa taasisuun dhaamsitaniif Abbaan Taayitaa keenya galata galchuu barbaada.