Sirna qabiinsa misooma fi itti fayyadamni qabeenya naannoo fi bosonaa guddina itti fufiinsa qabuuf gumaachu diriirsuu, humna raawwachiisummaa qaamolee ijaarsa diinagdee magariisaa fi dandamannaa jijjiirama qilleensaa hojii irra oolchan cimsuufi qindeessuun hojiiwwan misoomaa naannicha keessatti gagggeeffaman sadarkaa madaallii sirna ikoolojii irratti miidhaa hindhaqqabsiifnee fi tarsiimoo diinagdee magariisaatiin walsimuun akka rawwatamu gochuu.