Beeksiisaa Qaxaraa

Abbaa Taayiita Eegumsaa Naannoo,Bosonaa fi Jijjirama Qilleensa Oromiyaa gitaa duwwaa qabu irraattii Dorgomtoonni ulaagaa guutaan wal dorgomsiisun qacaruu barbadaa waan ta’eef namooni ulaagaa guutaan galma’uu dandessuu.

Haaluma kanaan dorgomtoonii Ulaagaalee armaan gadii guutan 18/02/2013 irraa eegalee guyyoota hojii walittii aanaan 10 keessatti dhihaatanii galma’uu kan dandeessan ta’uu isin beeksifna.

Ulagaalee dorgommii.

1 Waamama gita Hojii = Ogessaa Makiroo Bayiiloojii  IV

 • Enyummaa gita hojii = 48/GG-BU-16
 • Sadarkaa gita hojii =  XIV
 • Bakkaa hojii = Giduugalaa Labooratorii Eeguumsaa Naannoo Burraayyuu
 • Mindaa Ji’aa =    8,017
 • Sadarkaa barnoota = Digrii jalqabaa
 • Gosa barnootaa= Biology microbiology and Biotechnology
 • Muxxaannoo hojii =   muxxannoo wagga 6 , hojiilee Qarannoo labooratorii Bishaan, Biyyee fi qillensaa (residual analysis) irrattii kan hojjatee
 • Saala = Lamanuu

 

2. Waamama gita Hojii = Hojjetaa  Bobba’insa gejjibaa III

 • Enyummaa gita hojii = 48/ FF-157
 • Sadarkaa gita hojii =  VIII
 • Bay’inaa =     1
 • Bakkaa hojii = ATENBJQO
 • Mindaa Ji’aa =    3,934
 • Sadarkaa barnoota = Dipplomaa (10+3 fi 10+4)
 • Gosa barnootaa= Auto maakaniksii, Supply manajimeentii fi manajiimeentii.
 • Muxxaannoo hojii = wagga 4 , hojiilee bobba’insaa gejibaa kallattiin kan hojjattee.
 • Saala = Lamanuu

Bakka Galmee =Daayireektara Hoogansaa Qabeenyaa Namaa fi Ijaarsaa Daandeettii argaamuun raga orijinaala fi footoo koppii hin debinee qabatanii  galma’uu kan dandeessan ta’uu isin beeksifna.

Naga Wajjin