• Kaayyoon qorannoo kanaa ergamaa fi ittigaafatamummaa labsiin Abbaa Taayitaa Egumsa...
 • Kaayyoon qorannoo kanaa ergamaa fi ittigaafatamummaa labsiin Abbaa Taayitaa Egumsa...
 • Kaayyoon qorannoo kanaa ergamaa fi ittigaafatamummaa labsiin Abbaa Taayitaa Egumsa...
Service Our Service
See who we are About Us
Biyyi keenya jijjirama qilleensaa dandamachuuf tarsiimoon dinagdee magariisaa jijjirama qilleensaatiif hin saaxilamne ykn hin jilbifanne qophaa’ee, mul’ata bara 2017tti biyyattii biyyoota galii jiddu galeessaa argatan irraan gahuu kaayameera.
Our Achievments
204 Kunuunsa Bosanaa
1000 BUNAA
5000 hhh
899 kk
Events When planting tree
FAQ
 • Planting tree

  Itoophiyaan mul’ata dinagdee magariisaa milkeessuuf Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii fi Sagantaa Dandamannaa Jijjirama Qilleensaa qaamolee adda addaa kan akka sektaroota mootummaa, miti mootummaa fi hawaasa bal’aa hirmaachisuun hojii irra oolmaaf sochii walirraa hincinne gochaa jirti. Jijjirama qilleensaa keessatti sektarootni qonnaa, qabeenya uumamaa (bosona), fayyaa, humna ibsaa (energy from hydropower, wind, solar, biodiesel, fi kkf), geejjibaa fi industrii gahee guddaa qabu.

 • Get Support from Government

  Itoophiyaan mul’ata dinagdee magariisaa milkeessuuf Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii fi Sagantaa Dandamannaa Jijjirama Qilleensaa qaamolee adda addaa kan akka sektaroota mootummaa, miti mootummaa fi hawaasa bal’aa hirmaachisuun hojii irra oolmaaf sochii walirraa hincinne gochaa jirti. Jijjirama qilleensaa keessatti sektarootni qonnaa, qabeenya uumamaa (bosona), fayyaa, humna ibsaa (energy from hydropower, wind, solar, biodiesel, fi kkf), geejjibaa fi industrii gahee guddaa qabu.

 • How to teach community about protect environment

  Itoophiyaan mul’ata dinagdee magariisaa milkeessuuf Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii fi Sagantaa Dandamannaa Jijjirama Qilleensaa qaamolee adda addaa kan akka sektaroota mootummaa, miti mootummaa fi hawaasa bal’aa hirmaachisuun hojii irra oolmaaf sochii walirraa hincinne gochaa jirti. Jijjirama qilleensaa keessatti sektarootni qonnaa, qabeenya uumamaa (bosona), fayyaa, humna ibsaa (energy from hydropower, wind, solar, biodiesel, fi kkf), geejjibaa fi industrii gahee guddaa qabu.

 • How to protect green area

  Itoophiyaan mul’ata dinagdee magariisaa milkeessuuf Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii fi Sagantaa Dandamannaa Jijjirama Qilleensaa qaamolee adda addaa kan akka sektaroota mootummaa, miti mootummaa fi hawaasa bal’aa hirmaachisuun hojii irra oolmaaf sochii walirraa hincinne gochaa jirti. Jijjirama qilleensaa keessatti sektarootni qonnaa, qabeenya uumamaa (bosona), fayyaa, humna ibsaa (energy from hydropower, wind, solar, biodiesel, fi kkf), geejjibaa fi industrii gahee guddaa qabu.

 • Testemonal
  • " Kaayyoon qorannoo kanaa ergamaa fi ittigaafatamummaa labsiin Abbaa Taayitaa Egumsa Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaatiifkennamee galmaan gahuuf; tajaajila ariifataa, bu’aa qabeessaa fi si’aawaa ta’e kennuun rakkooleen faalama naannoo…
   Testimonal
  News
  August 26, 2019
  Kaayyoon qorannoo kanaa ergamaa fi ittigaafatamummaa labsiin Abbaa Taayitaa Egumsa Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaatiifkennamee galmaan gahuuf; tajaajila ariifataa,…
  August 26, 2019
  Kaayyoon qorannoo kanaa ergamaa fi ittigaafatamummaa labsiin Abbaa Taayitaa Egumsa Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaatiifkennamee galmaan gahuuf; tajaajila ariifataa,…
  August 26, 2019
  Kaayyoon qorannoo kanaa ergamaa fi ittigaafatamummaa labsiin Abbaa Taayitaa Egumsa Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaatiifkennamee galmaan gahuuf; tajaajila ariifataa,…
  We collaborate with Our Partners